Hướng dẫn – Nhiệm vụ Hoàng Kim

Hướng dn – Nhim v Hoàng Kim Chính tuyến

Phn Thưởng:
– Đồ Kim Phong ( không khóa )
– Đồ Thiên Hoàng ( không khóa)
– Tiên Thảo Lộ ( không khóa )
– Thiên Sơn Bảo Lộ ( không khóa )

Cách nhn nhim v:
– Nhận tại NPC Long Ngũ ở tất cả các thôn

– Nhiệm vụ chính tuyến được nhận từ Long Ngũ ở các thôn, mở túi đựng thư giới thiệu của Long Ngũ, sẽ nhận được thư giới thiệu của Long Ngũ đến các NPC của 3 phe và thư gửi cho bạn, hãy đọc thư Long Ngũ gửi cho bạn. Nhiệm vụ chính tuyến bao gồm 3 phe : Chính phái, Trung lập và Tà phái bắt đầu từ cấp 20 là có thể làm . Có thể thực hiện cả 3 loại nhiệm vụ này cùng lúc.

Chui nhim v – Chính Phái < Bí mt Tm Long Hi >:

Cấp 20 :

– Đến Đại Lý gặp Lý Mạc Sầu (182,198)
– Sau khi đối thoại, nhập toạ độ (204,186) ra bến tàu đánh bại Lý Mạc Sầu.
– Sau khi đánh bại Mạc Sầu, quay về gặp Mạc Sầu ở trong thành Đại Lý.

Cấp 30 :

– Đến Thành Đô gặp Công Tử Tiếu (403,319)
– Đi Dược Vương Động tầng 1 (Phượng Tường -> Long Môn Trấn -> Dược Vương Động tầng 1 ) đánh bại Giới Lưu Phong (289/205)
– Sau khi tiêu diệt Giới Lưu Phong quay về Đại Lý gặp Mạc Sầu.

Cấp 40 :

– Đến Dương Châu gặp Hạ Vô Thư (212,195)
– Sau đó đến Phục Ngưu Sơn Tây( Xa Phu –> Phục Ngưu Sơn Tây ) tìm giết Tử Đao Đại Hiệp (244/187)
– Sau khi đánh bại Tả Đao Hiệp quay về giao cho Lý Mạc Sầu tại Đại Lý.

Cấp 50 :

– Gặp Xảo Nhi(Bên Cạnh Lý Mạc Sầu) Cô ta bảo bạn đến Lâm An tìm gặp Mạnh Phàm (203,187)
–  Sau đó đến Lưu Tiên động tiêu diệt Oán Độc(211/198).
– Sau khi tiêu diệt Oán Độc quay về gặp Mạnh Phàm.

Cấp 60 :

– Gặp Mạnh Phàm để nhận nhiệm vụ, sau đó lên Ác Bá Địa Đạo tiêu diệt Người Thần Bí (210/194).
– Tiêu diệt xong, quay về gặp Mạc Sầu
– Quay về tìm Long Ngũ để hoàn thành nhiệm vụ.

– Về gặp Long Ngũ (ở các thôn ) -> nhấp vào Long Ngũ -> Ta muốn làm nhiệm vụ cấp 20 -> Hoàn thành nhiệm vụ

Chui nhim v – Trung Lp < Câu chuyn Lâm Uyên Nhai >:

Cấp 20:

– Đến Biện Kinh gặp Phó Nam Bang (212,197)
– Sau đó đi đến La Tiêu Sơn (Lâm An ) 219/214
– Sau khi tiêu diệt Ninh Tướng Quân quay về Biện Kinh gặp Phó Nam Băng

Cấp 30 :

– Đến Biện Kinh gặp Phó Nam Bang (212,197)
– Sau đó đến Thục Cương Sơn (–> Đi Xa Phu đến Thục Cương Sơn) đánh Lưu Thiện Tượng ( 229,198)
– Đánh bại Lưu Thiện Trượng quay về gặp Phó Nam Băng

Cấp 40 :

– Đến Biện Kinh gặp Phó Nam Bang (212,197)
– Sau đó đến  Đại Lý gặp Lệ Thu Thuỷ (229,210)
– Tiếp đó đến Hoàng Hà Nguyên Đầu (Xa  Phu –>Hoàng Hà Nguyên Đầu  giết Từ Tự Lực (195/195)
– Sau khi tiêu diệt Từ Tự Lực quay về Thuý Yên Môn gặp Lệ Thu Thuỷ.

Cấp 50 :

– Đến Biện Kinh gặp Phó Nam Bang (212,197)
– Sau đó đến tìm Hàn Ngư Ông ở 3 lăng huyện (224/198) đối thoại xong lại 221/182 đánh  Hàn Ngư Ông nhận được chiến thương Long Đoạn
– Sau khi đánh bại   Hàn Ngư Ông quay về gặp Phó Nam Băng hoàn thành nhiệm vụ.

Cấp 60 :

– Đến Biện Kinh gặp Phó Nam Bang (212,197)
– Sau đó đến (Biện Kinh)  gặp Đại sư Không Tịch (208/183)
– Tiếp đến nhập tọa độ 182/177 đánh bại Không Tịch Đại sư
– Đánh bại Không Tịch Đại Sư quay về gặp Phó Nam Băng.

– Về gặp Long Ngũ (ở các thôn ) -> nhấp vào Long Ngũ -> Ta muốn làm nhiệm vụ cấp 20 -> Hoàn thành nhiệm vụ.

Chui nhim v – Tà phái < Long Khí Chi Ho >:

Cấp 20:

– Long Ngũ bảo bạn đến Long Môn Trấn gặp Vân Nhi (242,285)
– Sau đó đi đến Lâm An gặp Thái Công Công (203,200) lấy Thiên Hương Ngọc chỉ cao.
– Thái công công nhờ bạn đi đánh Tiểu Kỳ Nhi (226,205) ở Phục Ngưu Sơn Đông (Xa Phu -> Phục Ngưu Sơn)
– Sau khi lấy được Kim Phật quay về gặp Thái công công
– Tiếp đến về gặp Vân Nhi, hoàn thành nhiệm vụ.

Cấp 30 :

– Đến Dương Châu gặp Tiêu sư (199,194 )
– Sau đó đi đến Thanh Thành Sơn (Thành Đô-> Thanh Thành Sơn) đánh Hạ Hầu Phục tại (338,246)
– Đánh bại Hạ Hầu Phục quay về gặp Vân Nhi
– Sau đó mang theo 1 vạn lượng bạc đên gặp Phó Lôi Thư (444,387) ở Giang Tân Thôn
– Lên đường đến Lâm An (210/203) gặp Tăng Chu Thường , Sau đó lại quay lại gặp Phó Lôi Thư

Cấp 40 :

– Đến Tương Dương tìm gặp Đào Thạch Môn (193/181)
– Sau đó đến Thục Cương Sơn (Xa Phu-> Thục Cương Sơn) tiêu diệt Võ Lâm bại hoại Tiếu Vô Thường (243,200)
– Sau khi đánh bại Tiếu Vô Thường lấy được địa đồ quay lại Tương Dương tìm gặp Đào Thạch Môn (193/181)
– Tiếp đến về gặp Phó Lôi Thư
– Sau đó đi đến Biện Kinh gặp Như Ngọc (210,196)

Cấp 50 :

– Đến Biện Kinh gặp Như Ngọc (210,196)
– Sau đó đến gặp Trần Tam Bảo (219,187) tại Biện Kinh
– Tiếp đó đi Trường Giang Nguyên Đầu (Xa Phu Thành Thị Bất Kì->Trường Giang ) tiêu diệt đạo tặc Lục Phi (300,365)
– Sau khi diệt đạo tặc Lục Phi quay về gặp Trần Tam Bảo ở Biện Kinh (219,187)
– Đi vào (Xa Phu Thành Thị Bất Kì->Hoành Sơn Phái) tìm đánh Đồ Đại Nhân (205,203)
– Sau đó đến Biện Kinh tìm Đoàn Mộc Duệ (275,198)
– Tiếp dến đi Long Môn Trấn (Phượng Tường -> Long Môn Trấn) gặp Đoan Mộc Thanh (251 280)

Cấp 60 :

– Về Long Môn Trấn gặp Đoan Mộc Thanh (251,280)
– Đi lên Lão Hổ Động ( Xa Phu Thành Thị bất kì –> Lão Hổ Động) đánh Anh hùng kháng Kim Liêu Định (197/203)
– Sau khi đánh bại Anh hùng kháng Kim Liêu Định quay lại Long Môn trấn gặp Đoan Mộc Thanh.

– Về gặp Long Ngũ (ở các thôn ) -> nhấp vào Long Ngũ -> Ta muốn làm nhiệm vụ cấp 20 -> Hoàn thành nhiệm vụ

BQT Kính Bút.